"מי חדרה". בדוח נטען כי לא הכין דוח סקר תברואי-חקירתי כנדרש בתקנות (צילום: נמרוד גליקמן)

תאגיד "מי חדרה" סיפק מי שתייה מקידוח מבלי שקיבל אישור להפעלתו ממשרד הבריאות. כך קבע דוח מבקר המדינה שפורסם בעניין התנהלותם של תאגידי המים והביוב בישראל.

בחודשים יוני 2016 עד פברואר 2017 בדק המבקר נושאים שונים הקשורים להתנהלות תאגידי המים. על פי הדוח, השיהוי במילוי דרישותיו של משרד הבריאות שהיו תנאי לקבלת אישור הפעלה, עלול היה לפגוע בהבטחת איכותם של מי השתייה.

נוסף על כך נקבע כי "מי חדרה" לא הכין דוח סקר תברואי-חקירתי כנדרש בתקנות, אף שבבדיקות שנעשו בקידוח להפקת מי שתייה התקבלו תוצאות חריגות.

הדוח קובע כי בינואר 2017 הפעיל "מי חדרה" חמישה קידוחי מים. בכל אחת מהשנים 2015-2016, הפיק התאגיד מקידוחי מים כ-2.7 מיליון קוב מים, שהם כ-37 אחוז וכ-34 אחוז בהתאמה מכמות המים שסיפק ללקוחותיו בשנים אלה. הדוח מציין כי נמצא שלאחד הקידוחים, "קידוח המשטרה", לא נתן משרד הבריאות אישור הפעלה.

מהדוח עולה כי כבר ביוני 2012 הודיע משרד הבריאות ל"מי חדרה" על מפגעים באזור קידוח המשטרה. ביולי 2015 ביקש משרד הבריאות מהתאגיד לבצע סקר תברואי לגבי כל אחד מהקידוחים, כנדרש בתקנות איכות מי השתייה. בדוח נטען כי למרות ההודעה של משרד הבריאות, רק בדצמבר 2015 הסיט התאגיד את קו הביוב המשיק לאזור קידוח המשטרה ורק באפריל 2017, לאחר מועד סיום הביקורת, מסר התאגיד למשרד הבריאות סקר תברואי לגבי קידוח המשטרה, ועקב כך טרם אושרה הפעלת הקידוח.

משרד המבקר העיר ל"מי חדרה" כי שיהוי של כשלוש שנים וחצי בהסטה של קו הביוב מאזור הקידוח, מנוגד לכללי מינהל תקין. המבקר אף העיר ל"מי חדרה" על שסיפק מים מהקידוחים במשך שמונה שנים ללא רישיון עסק בניגוד לחוק, ועל שסיפק מים מקידוח המשטרה בלי שקיבל ממשרד הבריאות אישור להפעלת קידוח זה. המבקר גם העיר לעיריית חדרה כי היה עליה לנקוט צעדים למניעת הפעלת קידוחי המים ללא רישיון עסק, כנדרש בחוק, כדי להבטיח את איכותם של מי הקידוחים ובריאות הציבור.

"מי חדרה" השיב למשרד מבקר המדינה באפריל 2017 כי השלים את הטיפול במפגעים באזורי המגן של כל הקידוחים שהוא מפעיל, ובכלל זה את הטיפול בקווי הביוב שבאזורים אלה.

מ"מי חדרה" נמסר: "דוח מבקר המדינה מתייחס לקידוחים היסטוריים שהוקמו ופעלו עוד משנות ה- 60, שנים רבות טרם הקמת התאגיד. הקידוחים אושרו להמשך הפעלה על ידי רשות המים במסגרת העברת התשתיות לתאגיד, בעת הקמתו בתחילת 2009. בשנים האחרונות התאגיד הסדיר רשיונות עסק וקיבל את אישור משרד הבריאת לכל הקידוחים".

ממשרד הבריאות נמסר: "המשרד פעל לתיקון הליקויים שנמצאו".

מהעירייה נמסר: "נתקן את כל הליקויים שנעשו והצטברו מהקדנציה הקודמת".