המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום (ג') להערות הציבור את טיוטות תיקוני היתרי הפליטה לאוויר בתחנות הכוח רוטנברג ואורות רבין.

זאת, לאור בקשת חברת חשמל לישראל כי תאושר לה דחייה בלוחות הזמנים להשבתת יחידות בתחנת הכוח רוטנברג ביחס להיתר הפליטה שהוציא המשרד להגנת הסביבה לפי חוק אוויר נקי ב-30.9.2016, על רקע תקלות וקשיים של חברת החשמל ביישום פרויקט הפחתת הפליטות ("הסולקנים") ביחידות השונות - ובשל חשש שהביעה חברת החשמל מפני אי אספקת חשמל למשק ולאוכלוסייה כולה.

בטיוטת תיקון ההיתר מפורסם להערות הציבור עדכון ללוחות הזמנים להפחתת פליטות ביחידות הפחמיות בתחנת הכוח רוטנברג. לאור העובדה, כי תיווצר פליטה עודפת כתוצאה מהדחיות של 10 ו-17 חודשים ביחידות 4 ו-3, בהתאמה, בשל המשך הפעלת יחידות הייצור הפחמיות ברמות הפליטה הנוכחיות, ומתוך הסתכלות כוללת על השפעת ייצור החשמל בפחם על איכות האוויר בכלל ישראל, המשרד מפרסם להערות הציבור גם את טיוטת תיקון ההיתר לתחנת הכוח אורות רבין.

תחנת הכוח אורות רבין | צילום: איתמר רותם

בטיוטת תיקון ההיתר לתחנת הכח אורות רבין מעוגנת דרישה חדשה: השבתה יזומה ביחידה מיחידות 1-4 הישנות והמזהמות בעונות המעבר למשך 30 יום בכל אחת מהשנים שעד סגירת היחידות – הצפויה ב-1 ביוני 2022 (כולל).

לאור העובדה שהשבתה למשך 60 יום כבר בוצעה בשנת 2018 לפי תנאים שהציב המשרד, ובתוספת התחייבות קיימת שעוגנה בהיתר בראשית 2018 להשבתה יזומה של 30 יום בכל אחת מהשנים שעד לסגירת היחידות, מדובר בהשבתה של 300 יום במצטבר על פני השנים 2018-2022.

השבתת כל יחידה מיחידות 1-4 באורות רבין למשך יממה מונעת זיהום אוויר בעלות משקית של כ-1 מיליון שקל, וההשבתות הנוספות שנקבעו הן כמעט שוות ערך לפליטה העודפת.

המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור להעביר הערותיו לנוסח טיוטת תיקוני ההיתרים לתחנות הכוח אורות רבין ורוטנברג עד לתאריך 30.10.18 לכתובת האימייל: avirtzibur@sviva.gov.il. לאחר קבלת הערות הציבור וסיום הטיפול בהן, המשרד יפרסם את תיקוני ההיתר הסופיים.

לטיוטות ההיתרים באורות רבין:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/orot_rabin/Orot%20Rabin%20181016.pdf